ART OF SILK ROAD 2002

 

ARTISTS   WORKS

ABSATTAROV Orozbai
ADASHKANOVA Danakan
AILCHIEV Sagyn
AITMATOV Eldar
ASANAKUNOVA  Jyldyz
BABAJANOV Sabitjan
BAKHRIDDINOVA Zulphiakhon
BAYTEREKOV Adylbek
BEKOV Kadyr
BOLOKOVA Almagul
BOYKOV Eugeni
BUHARMETOV Rifkat
GERASIMOV Vladimir
IDIRISOV Ormonali
KAIMOV Nurdin
KASYMBEK  Meldekhan
KAYUMOVA Mukarama
KAZANTSEVA Lena
KHAIDOVA Leyli
KUCHMURATOV Iskak
KUTUEVA Gulmira
MAKEEV Sadyrbek
MAMAI  Nastar
MAMBETALIEVA Orozgan
MATAEV Jusup
MORIMOTO  Ryuseki
MUSAEV Baktybek
NIKISHIN Sergey
NURGAZIEV Dogdurbek
NUSUPBAEV Ojet
OGOBAEV  Marat
OSMONALIEV Saparbay
OSMONALIEVA Tina
PARFENOV Alexander
RAD Saeedeh
SALOMAKHIN Jury
SYDYKBEKOVA Ainur
SYRNEV Victor
TASHIEV Jumagul
TOROBEKOV Suyutbek
TSYRENDORJIEVA Diana
TURUMBEKOV Askar
USUBALIEV Bekten
YANG Jenny
YUGAI Miron
ZHAMURZAEV Zhanyshbek
ZOBEL  Michael

CHILDREN'S  ARTWORKS


DUSHEEV Gapar ISAEV Kubat
MAJIKOVA Alina DENIZY  Umar
OSMONALIEVA  Aijan USOVA Anna

 

FRONT  COVER  &  BACK  COVER  OF  THE   BOOK

BACK


National Museum of Art,  Project "Art of Silk Road" 2002

196 Baytik Baatyr street, 720000, Bishkek, Kyrgyz Republic, Tel.: 996 (312) 66-14-47

E-mail: artofsilkroad@intranet.kg, Web: http://www.artofsilkroad.com

Copyright Art of Silk Road Exhibition Organizing Committee